Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej.)


Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca bez podania jakichkolwiek przyczyn.
Okres do odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc licząc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nasAby skorzystać z prawa do odwołania, musi Pan(-i) poinformować nas (BS Digital Commerce UG (haftungsbeschränkt), Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld, numer telefonu: +49 (0)30 2359163 80, adres e-mail: [email protected]) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą albo wiadomości e-mail) o swojej decyzji odwołania niniejszej umowy. W tym celu może Pan(-i) użyć załączonego wzorcowego formularza odwołania; nie jest to jednak wymagane.


Aby dochować terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego, niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas) niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w celu dokonania pierwotnej transakcji, chyba że zostało z Państwem ustalone odrębne rozwiązanie; w żadnym przypadku nie bedą Państwo obciążeni jakimikolwiek kosztami związanymi z tym zwrotem.

Podstawy wygaśnięcia
 
Prawo do odwołania wygasa w przypadku umowy o udostępnienie treści cyfrowych nieznajdujących się na fizycznym nośniku danych, która zobowiązuje konsumenta do zapłaty ceny, jeżeli konsument:
 
1. wyraźnie wyraził zgodę, aby przedsiębiorca rozpoczął wykonanie umowy przed upływem terminu odwołania oraz
 
2. jego wiedza o tym potwierdziła, że poprzez jego zgodę jego prawo do odwołania wygasa wraz z początkiem wykonania umowy oraz
 
3. przedsiębiorca udostępnił konsumentowi potwierdzenie umowy na trwałym nośniku danych, w odpowiednim terminie po zawarciu umowy, najpóźniej jednak przy udostępnieniu treści cyfrowych nieznajdujących się na fizycznym nośniku danych:
  • w którym oddana jest treść umowy oraz
  • na którym zawarte jest, że konsument przed wykonaniem umowy wyraźnie wyraził zgodę na to, aby przedsiębiorca rozpoczął wykonanie umowy przed upływem terminu odwołania, a jego wiedza o tym potwierdziła, że poprzez jego zgodę traci prawo do odwołania wygasa wraz z początkiem wykonania umowy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać do nas tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

- Do BS Digital Commerce UG (haftungsbeschränkt), Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld, adres e-mail: [email protected]

Niniejszym odstępuję / emy (*) od zawartej przeze mnie / przez nas umowy kupna następujących produktów (*)/
umowy świadczenia następujacej usługi (*)

- zamówionych / zamówionej w dniu (*)/ otrzymanych w dniu/ otrzymanej w dniu (*)

- nazwisko konsumenta(-ów)
- adres konsumenta(-ów)
- podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- data

(*) – niepotrzebne skreślić.