Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumenta

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej.)

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca bez podania jakichkolwiek przyczyn.
Okres do odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc licząc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BS Digital Commerce UG (haftungsbeschränkt), Münchner Str. 92, 85614 Kirchseeon, Niemcy, numer telefonu: +49 (0)89 4132926 90, adres e-mail: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dochować terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego, niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas) niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w celu dokonania pierwotnej transakcji, chyba że zostało z Państwem ustalone odrębne rozwiązanie; w żadnym przypadku nie bedą Państwo obciążeni jakimikolwiek kosztami związanymi z tym zwrotem.

Podstawy wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym wygasa, jeśli przedsiębiorca rozpoczął wykonywanie umowy po tym jak konsument

1. wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez przedsiębiorcę wykonania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
2. potwierdził, iż wie że poprzez wyrażenie przez niego zgody utraci on prawo do odstąpienia od umowy w chwili rozpoczęcia wykonywania umowy.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać do nas tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

- Do BS Digital Commerce UG (haftungsbeschränkt), Münchner Str. 92, 85614 Kirchseeon, Niemcy, adres e-mail: [email protected]

Niniejszym odstępuję / emy (*) od zawartej przeze mnie / przez nas umowy kupna następujących produktów (*)/
umowy świadczenia następujacej usługi (*)

- zamówionych / zamówionej w dniu (*)/ otrzymanych w dniu/ otrzymanej w dniu (*)

- nazwisko konsumenta(-ów)
- adres konsumenta(-ów)
- podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- data

(*) – niepotrzebne skreślić.